PRODUKTOVÉ PODMÍNKY INTERNETOVÉM PORTÁLU https://vzdelavanizazitkem.cz/ PRO UŽIVATELE

1.   Úvodní ustanovení

University of Applied Management Inc., odštěpný závod

IČ: 03732177

se sídlem Cejl 40/107, Zábrdovice, 602 00 Brno

tel.:725 442 434 , PODPORA@JUSTGROW.CZ

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále též VOP) platí pro nákup na internetovém portálu https://vzdelavanizazitkem.cz/, (dále jen Rekonstrukce) který je provozován University of Applied Management Inc., odštěpný závod, IČ: 03732177, se sídlem Cejl 40/107, Zábrdovice, 602 00 Brno (dále jen “Provozovatel”). Tyto VOP upravují vztahy mezi Uživatelem a Prodávajícím v oblasti prodeje zboží a poskytování služeb mezi University of Applied Management Inc., odštěpný závod (dále jen UAM), IČ: 03732177, se sídlem Cejl 40/107, Zábrdovice, 602 00 Brno (dále jen “Prodávající”) a jejími obchodními partnery (dále jen “Uživatel”).

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Uživatel odesláním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, jejichž nedílnou součást tvoří reklamační řád, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je Uživatel dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

2. DEFINICE NĚKTERÝCH POUŽITÝCH POJMŮ

2.1 Pojmy použité v textu Produktových podmínek mají následující význam:
(a) Uživatel: Uživatelem se rozumí osoba, které jsou zpřístupněny Služby Rekonstrukce na základě smluvního vztahu mezi UAM a takovým klientem;

2.2 Další pojmy použité v těchto Produktových podmínkách, ale blíže těmito Produktovými podmínkami nespecifikované, mají význam stanovený Podmínkami používání.

3. POPIS SLUŽBY

3.1 Služba je poskytována společností UAM prostřednictvím příslušného Elektronického systému Rekonstrukce, kde UAM zveřejňuje jednotlivé online kurzy (lekce), jejichž zhlédnutí může být placené i bezplatné.

3.2 UAM zpřístupní Uživateli Službu ve sjednaném rozsahu, pouze pro jeho vlastní potřebu bez omezení počtu zhlédnutí jednotlivých lekcí.

4. REGISTRACE UŽIVATELE

4.1 Uživatelé jsou povinni se před používáním Elektronického systému Rekonstrukce zaregistrovat prostřednictvím registračního formuláře dostupného na internetových stránkách Elektronického systému Rekonstrukce a vyplnit pravdivé a bezchybné údaje o své osobě. Správné zadání e-mailové adresy Uživatele je nezbytné pro dokončení registrace do Elektronických systémů Rekonstrukce.

4.2 Registrací Uživatele dojde k vytvoření Účtu a kupující tak bude oprávněn po zadání přístupových údajů k používání Elektronického systému Rekonstrukce.

4.3 Uživatel nebude nikomu sdělovat své jedinečné přihlašovací heslo pro přihlášení vytvořené při registraci. V případě ztráty hesla bude toto obnoveno prostřednictvím požadavku Uživatele zasláním odkazu k jeho obnovení do e-mailu Uživatele.

4.4 Uživatel je oprávněn registrovat se pouze pod svým vlastním jménem a zadávat do Profilu pouze údaje o své osobě.

 5. PLATEBNÍ PODMÍNKY

5.1 Služby jsou Uživatelům poskytovány bezúplatně v případě takových Služeb, u kterých je v Elektronickém systému Rekonstrukce uvedeno, že jsou zdarma. V případě placených Služeb je jejich poskytování podmíněno zaplacením ceny uvedené v rámci aktuální nabídky v Elektronickém systému Rekonstrukce.

5.2 Platbu za úplatné Služby lze provést bezhotovostně způsobem umožněným Rekonstrukce, a to:
(a) platební kartou online;
(b) převodem na bankovní účet.

5.3 Cena Služeb je v Elektronickém systému Rekonstrukce uvedena jako konečná, včetně daní a poplatků vždy u příslušného kurzu dle aktuální nabídky.

6. REKLAMACE

6.1 Rekonstrukce přijímá reklamace primárně na e-mailové adrese rekonstrukce@vzdelavanizazitkem.cz.

6.2 Uživatel je povinen otestovat před uhrazením ceny Služby, zda mu přehrávání video lekcí funguje s jeho technickým vybavením (hardware i software) a používaným internetovým připojením. K tomuto otestování slouží zdarma přístupná úvodní ukázková videa na Elektronickém systému Rekonstrukce. Úhradou ceny Služby Uživatel potvrzuje, že se mu ukázkové video přehrává bez problémů a akceptuje stejnou kvalitu a způsob přehrávání pro samotnou Službu. Rekonstrukce je oprávněna zamítnout pozdější reklamaci Uživatele z tohoto důvodu.

7. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY, GARANCE VRÁCENÍ PENĚZ

7.1 Uživatel uzavřením smlouvy výslovně souhlasí s tím, aby Rekonstrukce zpřístupnil Službu Uživateli před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy. Ke zpřístupnění Služby ze strany Rekonstrukce dojde v okamžiku, kdy bude připsána cena Služby na účet UAM či na účet platební brány. Pokud bude Uživateli ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy takto Služba zpřístupněna, nemá Uživatel právo takto od smlouvy odstoupit.

7.2 Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné 14denní lhůty pro odstoupení od smlouvy. V případě odstoupení od smlouvy UAM vrátí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy jí bude doručeno oznámení o odstoupení od smlouvy, část platby, které obdržela od Uživatele. Vrácení plateb proběhne ze strany UAM bezhotovostně zasláním prostředků na účet Uživatele.

8. OCHRANA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ

9.1 Veškerý obsah tohoto Elektronického systému Rekonstrukce je chráněn v souladu s právními předpisy týkajícími se autorského práva a dalších práv duševního vlastnictví, a jejich výlučným nositelem je Rekonstrukce. Zpřístupněním Služby Uživateli nevzniká žádné oprávnění v souvislosti se zachycením, zobrazováním, rozmnožováním a rozšiřováním podoby, podobizny, obrazových snímků a obrazových a zvukových záznamů týkajících osoby (osob), která vystupuje v rámci zpřístupněného digitálního obsahu v rámci Služeb, ani jejich jména, příjmení, akademického titulu, včetně jejich zpracování a zařazení do díla audiovizuálního či k jiným marketingovým účelům. Jakékoli takové využití je možné pouze s výslovným souhlasem oprávněných osob anebo v souladu s platnými právními předpisy.

9.2 Uživatel nesmí používat tento Elektronický systém Rekonstrukce nebo jeho část jinak než pro vlastní potřebu. Zejména je zakázáno, aby Uživatel používal tento Elektronický systém Rekonstrukce nebo jeho část formou šíření a kopírování či další technické zpracování bez prokazatelného souhlasu UAM.

9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

10.1 Tyto Produktové podmínky jsou platné a účinné od 12. 3. 2019. Na smluvní vztahy uzavřené před nabytím účinnosti těchto Produktových podmínek, se tyto Produktové podmínky uplatní uplynutím sedmi (7) dnů ode dne oznámení změny.